កម្មវិធីគណិតវិទ្យាសម្រាប់PC

១. Mathtype 6.9 

Mathtype

Mathtype 6.9 ជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់កុំព្យូទ័យ ដែលគេប្រើវាសម្រាប់ វាយអត្ថបទដែលទាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា…

ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូដ  ឬ   ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡុដMathtype6.9

 

២. GeoGebra

Geo

GeoGebra ជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់សង់ក្រាប គូសខ្សែកោង គូសរូបធរណីមាត្រផ្សេងៗ

ក.  សម្រាប់ព្យូទ័រ  ចុច ទីនេះ ដើម្បីដោនឡូដ GeoGebra 4.4.45.0 Stable

សម្រាប់ Versionថ្មី ចុច  ទីនេះ

ខ. សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលដំណើរការ ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់នេះ   ឬ តំណរភ្ជាប់នេះ ដើម្បី Install 

គ. សម្រាប់ Iphone ចុចលើ តំណរភ្ជាប់នេះ ដើម្បី Install


៣. Fx Draw (efofex)

efofex.

កម្មវិធីនេះ add in ក្នុង Ms wordតែម្តង

កម្មវិធីនេះ ប្រើសម្រាប់គូសរូបក្នុងគណិតវិទ្យា និង រូបវិទ្យា ជាដើម។

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: