គណិតវិទ្យាជាភាសាបរទេស

Cambridge International AS and A Level Mathematics Pure Mathematics 2 and 3

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយក

 

Cambridge International AS and A Level Mathematics Pure Mathematics 1

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់  ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

Daniel_Fredon_Mathématiques__Concours_écoles

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយក

 

6-kĩ-thuật-đạt-điểm-tối-đa-chuyên-đề-tích-phân

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

Livre 1000 exercices avec correction

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់  ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

Problem book in Mathematical Analysis

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយក

 

Solutions to AP Calculus Problem

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

Equations Inequation and Problem Solving

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

Numerical Ananysis

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយក

 

Advance Calculus

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

Advance High School Mathematics

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

Mathematical Olympiad Treasures

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

Mathématique Terminal S

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

H-Prepa Analyse 2eme annee

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយក

 

La géométrie du triangle Exercices (djvu)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយក

 

សៀវភៅធរណីមាត្រ (វៀតណាម) Các bài giảng về hình học_KHTN

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយក

 

Vietnamese Mathematics Olympiad (1962-2009)

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយក

 

Mathematical olympiad in China

ចុចលើ តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយក

 

Singapore Mathematical Olympiads

ចុច តំណរភ្ជាប់ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ

 

Click here to download this book

 

សៀវភៅនេះសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបអាហារូបករណ៍និងប្រឡងប្រជែងផ្សេងៗ

ទាញយកចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយក

 

Dictionary of  MATHEMATICS

Dictionary of MATHEMATICS

 

geometric_problems_on_maxima_and_minima

geometric_problems_on_maxima_and_minima

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: